TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO

Galicia Calidade, como empresa pública, está suxeita a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o controlar la legalidad. 

Deste xeito, debe garantizar unha transparencia, unha eficacia e unha eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre como súas actuaciones. 

PARTICIPACIÓN

Portal de Transparencia e Goberno aberto

RELACIÓNS COA CIDADANÍA

Portal de Transparencia e Goberno aberto

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

Portal de Transparencia e Goberno aberto

 • Goberno e altos cargos
  • Altos cargos de entidade instrumental
  • Declaracións de actividades e bens patrimoniais
  • Información sobre viaxes de altos cargos
  • Axenda de altos cargos
  • Códigos éticos ou de bo goberno
 • Estrutura orgánica e funcional
  • Estrutura organizativa:
   Galicia Calidade, S.A.U. está participada integramente pola Administración galega e está adscrita á consellería con competencias en comercio. Os seus órganos de xestión están formados por:
   a) Consello de Administración, integrado por representantes das consellerías con competencias en comercio, agricultura, pesca e facenda. Tamén conta cun representante do Igape (Instituto Galego de Promoción Económica).

   PRESIDENTE
   Don Manuel Heredia Pérez

   VOGAIS
   Don José Luis Cabarcos Corral
   Don Augusto Álvarez-Borrás Massó
   Don Manuel Vidal Martín
   Dona Marta Villaverde Acuña
   Dona Silvia Valdés Díaz de Freijo

   SECRETARIO
   Don José María Pita Ponte

   b) Presidente, que é a persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e a que se encarga, entre outras funcións, de asumir o goberno da sociedade.

   c) Director xerente, que ten entre as súas funcións dirixir a organización empresarial da compañía e os seus negocios sociais.
    
 • Funcións:
  - A xestión e administración en xeral da marca Galicia Calidade entendido do xeito máis amplo posible e, en particular, as accións e actividades precisas, previas ou posteriores, para a incorporación de empresas á marca, outorgar as licenzas da marca e exercer as medidas de control eficaces sobre a natureza, calidade e características dos produtos e servizos elaborados ou distribuídos ao amparo da marca Galicia Calidade.
  - Calquera tipo de acción ou actividade, sen ningunha limitación, que de xeito directo ou indirecto poida redundar en beneficio das marcas que xestiona e administra a sociedade ou das empresas integradas nelas ou para a incorporación de novas empresas ás marcas que xestiona e administra.
   
 • Decretos de estrutura orgánica
 • Organigrama: Galicia Calidade, S.A.U., está adscrita á Consellería de Economía, Industria e Innovación-Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
   

  Organigrama
   

 • Normativa de aplicación
 • Órganos colexiados
 • Delegacións de competencias
 • Directorio de Galicia Calidade, S.A.U.
 • Planificación
  • Plans e programas anuais/plurianuais
  • No seu caso, contrato de xestión ou contrato programa: indicar que nestes momentos Galicia Calidade, S.A.U. non ten  aprobado ningún contrato de xestión ou contrato programa
  • No seu caso, plan de actuación
 • Memoria de actividade
INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Acceder

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL
CANLE DE DENUNCIAS

Acceder

instagram facebook twitter youtube