Inicio / Galicia Quality / Buyer Profile / State of procedures
23/10/2012

Prego de cláusulas e condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de elaboración dun plan de promoción da marca Galicia Calidade nas cadeas de distribución alimentarias de Galicia

Publication date: 23/10/2012

URL of the publication: Ver web

Amount: 99.000 euros sen ive

Start date: 24/10/2012

End date: 02/11/2012

Submission date

Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán o sobre A coa solicitude de participación neste procedemento acompañándoo dos documetnos relacionados no apartado 8.2 dos pregos.

O sobre entregar

Tender opening date:2012-11-12

Awarded:

Data de adxudicación: 16/11/2012

Empresa adxudicataria: REILO REGALOS, S.L.

Importe de adxudicación: 108.476,50€ IVE INCLUIDO.

Networks

Multimedia