Inicio / Galicia Calidade / Perfil del Contratante / Estado de los procedimientos
23/10/2012

Prego de cláusulas e condicións que rexerán na contratación, polo procedemento negociado con publicidade no perfil do contratante para a adxudicación dun contrato de elaboración dun plan de promoción da marca Galicia Calidade nas cadeas de distribución alimentarias de Galicia

Publicado el: 23/10/2012

Url de publicación: Ver web

Importe: 99.000 euros sen ive

Fecha de inicio: 24/10/2012

Fecha de fin: 02/11/2012

Presentación

Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán o sobre A coa solicitude de participación neste procedemento acompañándoo dos documetnos relacionados no apartado 8.2 dos pregos.

O sobre entregar

Fecha apertura de plicas:2012-11-12

Adjudicado:

Data de adxudicación: 16/11/2012

Empresa adxudicataria: REILO REGALOS, S.L.

Importe de adxudicación: 108.476,50€ IVE INCLUIDO.

Redes sociales

Multimedia