Inicio / Pol铆tica de privacidade

Pol铆tica de privacidade

POL脥TICA DE PRIVACIDADE DE GALICIA CALIDADE

De conformidade coas disposici贸ns do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo 谩 protecci贸n das persoas f铆sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e 谩 libre circulaci贸n destes datos, e co establecido na Lei Org谩nica 3/2018, do 5 de decembro, de Protecci贸n de datos persoais e garant铆a dos dereitos dixitais, atopar谩 a continuaci贸n toda a informaci贸n relevante sobre como tratamos os datos persoais que vostede comparta connosco.

Responsable do Tratamento de Datos Persoais

GALICIA CALIDADE, S.A.U.

Complexo Administrativo San L谩zaro

Edificio IGAPE 鈥 3潞

15703 Santiago de Compostela

info@galiciacalidade.gal

 

Finalidades para as cales se tratar谩n os seus datos persoais e lexitimaci贸n 

Trataremos os seus datos persoais para as seguintes finalidades:

(i)             Certificaci贸n de empresas

(ii)            Promoci贸n da marca Galicia Calidade

(iii)           Xesti贸n de concursos, patrocinios, colaboraci贸n de eventos

(iv)           Xesti贸n de datos proporcionados nos formularios de contacto web

(v)            Xesti贸n de newsletter

(vi)           Xesti贸n das relaci贸ns contractuais de clientes e proveedores

(vii)          Xesti贸n das relaci贸ns laborais dos traballadores

(viii)         Asegurar a nosa actividade comercial.

(ix)           Medici贸n da efectividade das nosas acci贸ns publicitarias.

(x)            Levar a cabo enquisas de satisfacci贸n

(xi)           Atender as solicitudes ou petici贸ns que realices a trav茅s das canles de informaci贸n

Poder谩 retirar o seu consentimento en calquera momento po帽茅ndose en contacto connosco a trav茅s do correo electr贸nico info@galiciacalidade.gal


驴Qu茅 tipo de datos persoais recopilamos?

Tratamos unicamente os datos necesarios para cada unha das finalidades antes identificadas. Para os fins mencionados anteriormente trataremos as seguintes categor铆as de datos persoais:

-        Nome e apelidos dos nosos clientes (cando os clientes son persoas f铆sicas)

-        Nome e apelidos das persoas identificadas como 鈥渃ontactos鈥

-        Identificador fiscal (cando os clientes son persoas f铆sicas)

-        Direcci贸n postal

-        N煤mero de tel茅fono

-        E-mail

-        Datos de pago

Por outra banda, informamos dos tratamentos e m茅todos de recopilaci贸n de datos, dependendo do 谩mbito:

-        Os datos relativos 谩s empresas, son facilitados no formulario de solicitude ou de contacto

-        Os datos relativos aos traballadores, son tratados en documento interno

-        Os datos relativos aos proveedores, son facilitados nos contratos cos mesmos

-        Os relativos a persoa que accede a sorteos, redes sociais, etc., nas bases dos mesmos, nas propias redes sociais, e nos formularios de contactos das webs.

 

驴Canto tempo gardaremos e trataremos os seus datos persoais?

O prazo de conservaci贸n dos datos depender谩 da finalidade para a cal son tratados. Para cada unha das finalidades de tratamento anteriores, a t谩boa que se mostra a continuaci贸n especifica o prazo m谩ximo de conservaci贸n dos seus datos persoais. Despois dos per铆odos descritos a continuaci贸n, xa non trataremos os seus datos persoais para o devandito fin.

 

Finalidades

Prazo de conservaci贸n

Lexitimaci贸n

Certificaci贸n de empresas

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. b) o tratamento 茅 necesario para a execuci贸n dun contrato no que o interesado 茅 parte ou para a aplicaci贸n a petici贸n de 茅ste de medidas precontractuales;

Promoci贸n da marca Galicia Calidade

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. b) o tratamento 茅 necesario para a execuci贸n dun contrato no que o interesado 茅 parte ou para a aplicaci贸n a petici贸n de 茅ste de medidas precontractuales;

Xesti贸n de concursos, patrocinios, colaboraci贸n de eventos

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. b) o tratamento 茅 necesario para a execuci贸n dun contrato no que o interesado 茅 parte ou para a aplicaci贸n a petici贸n de 茅ste de medidas precontractuales;

Xesti贸n de datos proporcionados nos formularios de contacto web

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

Xesti贸n de newsletter

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

Xesti贸n das relaci贸ns contractu谩is de clientes e proveedores

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. b) o tratamento 茅 necesario para a execuci贸n dun contrato no que o interesado 茅 parte ou para a aplicaci贸n a petici贸n de 茅ste de medidas precontractuales;

Xesti贸n das relaci贸ns laborais dos traballadores

Durante a duraci贸n da relaci贸n contractual ou ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. b) o tratamento 茅 necesario para a execuci贸n dun contrato no que o interesado 茅 parte ou para a aplicaci贸n a petici贸n de 茅ste de medidas precontractuales;

Asegurar a nosa actividade comercial.

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

Medici贸n da efectividade das nosas acci贸ns publicitarias

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

Levar a cabo enquisas de satisfacci贸n

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

Atender as solicitudes ou petici贸ns que realice a trav茅s das canles de informaci贸n

Ata a revogaci贸n do consentimento, no seu caso.

Art. 6. a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins espec铆ficos;

  

驴Con quen compartimos os seus datos persoais?

a.     Proveedores de servizos

A fin de prestarlle os servizos e produtos que nos solicite, podemos compartir os seus datos de car谩cter persoal cos nosos proveedores como se describe a continuaci贸n, podendo encontrarse alg煤n deles en pa铆ses ubicados f贸ra da Uni贸n Europea. En calquera caso, pode estar seguro de que tomamos todas as medidas razoables para obter os compromisos dos nosos proveedores de tratar os seus datos persoais co mesmo nivel de protecci贸n co que os tratamos n贸s.

Neste sentido, os proveedores cos que podemos compartir os seus datos de car谩cter persoal son os que nos prestan servizos de aloxamento de sitios web, servizos de correo electr贸nico, marketing dixital, patrocinio de sorteos, concursos e outras promoci贸ns, as铆 como a realizaci贸n de enquisas de satisfacci贸n de clientes.

 

b.     Outros destinatarios

Non se contempla compartir informaci贸n persoal con outras compa帽铆as.

 

c.     Cumprimento legal e Seguridade

Pode ser necesario, por requerimento legal, procedemento xudicial, litixio e/ou requerimento de autoridades e organismos p煤blicos dentro ou fora do seu pa铆s de residencia, que comuniquemos os seus datos persoais 谩s correspondentes administraci贸ns ou 贸rganos p煤blicos. Tam茅n podemos comunicar os seus datos de car谩cter persoal se nos vemos obrigados a facelo por motivos de orde p煤blica, aplicaci贸n da Lei e outros asuntos de relevancia p煤blica, na medida en que a divulgaci贸n sexa necesaria e apropiada e as铆 nolo requiran as autoridades competentes. Onde legalmente estea permitido, e na medida en que sexa posible, informar茅moslle antes de dita comunicaci贸n.

Si determinamos de boa fe que a comunicaci贸n 茅 razoablemente necesaria para protexer os nosos dereitos, facer cumprir os nosos termos e condici贸ns, investigar a fraude ou protexer as nosas operaci贸ns ou usuarios, tam茅n podemos comunicar os seus datos de car谩cter persoal 谩s autoridades de control oportunas.

 

Transferencias f贸ra da UE

A comunicaci贸n dos seus datos de car谩cter persoal pode, nalg煤ns casos, implicar a transferencia internacional dos mesmos fora da Uni贸n Europea (UE). Con todo, e dada a especial atenci贸n ao tratamento dos seus datos personais que temos, cando se realiza dita transferencia f贸ra da UE, implementamos medidas para garantir que os datos personais transferidos benef铆ciense dun nivel adecuado de protecci贸n e adoptamos as garant铆as adecuadas. Pode obter m谩is informaci贸n sobre as garant铆as establecidas po帽茅ndote en contacto connosco a trav茅s da direcci贸n de correo electr贸nico info@galiciacalidade.gal.

 

驴Cales son os seus dereitos?

路       Dereito de acceso para conocer que datos est谩n a ser tratados, con que finalidades, a orixe destes e se os comunicamos a terceiros.

路       Dereito de modificaci贸n dos datos cando os mesmos estean incompletos ou sexan inexactos.

路       Dereito de supresi贸n dos datos se desapareceu o fin para o que foron facilitados, o tratamento non 茅 l铆cito, ou revoga o seu consentimento e demais supostos previstos na lei.

路       Dereito de oposici贸n para evitar que tratemos datos con determinadas finalidades, ou solicitar que deixemos de facelo, ainda que s贸 茅 posible nos casos que establece a lei.

路       Dereito a solicitar a limitaci贸n do tratamento mentres se comproba a impugnaci贸n da exactitude dos mesmos, ou entende que o tratamento 茅 il铆cito e oponse 谩 supresi贸n dos datos, ou GALICIA CALIDADE xa non necesita os datos, pero son necesarios por parte do interesado para a formulaci贸n, exercicio ou defensa de reclamaci贸ns, ou se opuxo ao tratamento dos mesmos para a satisfacci贸n dun interese lex铆timo mentres se verifica a existencia do citado interese e a s煤a prevalencia sobre os do interesado.

路       Dereito 谩 portabilidade para recibir os datos nun formato electr贸nico estruturado e de uso habitual e poder transmitilos a outro responsable.

路       Dereito a non ser obxeto de decisi贸ns individuais automatizadas co fin de que non tomemos unha decisi贸n sobre vostede baseada 煤nicamente no tratamento dos seus datos que produza efetos xur铆dicos na t煤a esfera persoal ou afecte de forma similar.

 

Para exercer calquera dos dereitos indicados, as铆 como para revogar o consentimento, no caso de que fose prestado, ou realizar calquera solicitude ou reclamaci贸n relacionada coa forma en que GALICIA CALIDADE trata os seus datos personais, dir铆xase a info@galiciacalidade.gal.

Asimesmo, lembr谩moslle que, cando o considere oportuno, poder谩 dirixirse 谩 Axencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos ao obxecto de presentar unha reclamaci贸n en relaci贸n ao tratamento que realizamos do datos de car谩cter persoal.

Redes sociais

Multimedia