Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE GALICIA CALIDADE

De conformidade coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, atopará a continuación toda a información relevante sobre como tratamos os datos persoais que vostede comparta connosco.

Responsable do Tratamento de Datos Persoais

GALICIA CALIDADE, S.A.U.

Complexo Administrativo San Lázaro

Edificio IGAPE – 3º

15703 Santiago de Compostela

info@galiciacalidade.gal

Finalidades para as cales se tratarán os seus datos persoais e lexitimación

Trataremos os seus datos persoais para as seguintes finalidades:

 1. Certificación de empresas
 2. Promoción da marca Galicia Calidade
 3. Xestión de concursos, patrocinios, colaboración de evento
 4. Xestión de datos proporcionados nos formularios de contacto web
 5. Xestión de newsletter
 6. Xestión das relacións contractuais de clientes e proveedores
 7. Xestión das relacións laborais dos traballadores
 8. Asegurar a nosa actividade comercial.
 9. Medición da efectividade das nosas accións publicitarias.
 10. Levar a cabo enquisas de satisfacción
 11. Atender as solicitudes ou peticións que realices a través das canles de información

Poderá retirar o seu consentimento en calquera momento poñéndose en contacto connosco a través do correo electrónico info@galiciacalidade.gal

¿Qué tipo de datos persoais recopilamos?

Tratamos unicamente os datos necesarios para cada unha das finalidades antes identificadas. Para os fins mencionados anteriormente trataremos as seguintes categorías de datos persoais:

 • Nome e apelidos dos nosos clientes (cando os clientes son persoas físicas)
 • Nome e apelidos das persoas identificadas como “contactos”
 • Identificador fiscal (cando os clientes son persoas físicas)
 • Dirección postal
 • Número de teléfono
 • E-mail
 • Datos de pago

Por outra banda, informamos dos tratamentos e métodos de recopilación de datos, dependendo do ámbito:

 • Os datos relativos ás empresas, son facilitados no formulario de solicitude ou de contacto
 • Os datos relativos aos traballadores, son tratados en documento interno
 • Os datos relativos aos proveedores, son facilitados nos contratos cos mesmos
 • Os relativos a persoa que accede a sorteos, redes sociais, etc., nas bases dos mesmos, nas propias redes sociais, e nos formularios de contactos das webs.

¿Canto tempo gardaremos e trataremos os seus datos persoais?

O prazo de conservación dos datos dependerá da finalidade para a cal son tratados. Para cada unha das finalidades de tratamento anteriores, a táboa que se mostra a continuación especifica o prazo máximo de conservación dos seus datos persoais. Despois dos períodos descritos a continuación, xa non trataremos os seus datos persoais para o devandito fin.

¿Con quen compartimos os seus datos persoais?

 1. Proveedores de servizos 
  A fin de prestarlle os servizos e produtos que nos solicite, podemos compartir os seus datos de carácter persoal cos nosos proveedores como se describe a continuación, podendo encontrarse algún deles en países ubicados fóra da Unión Europea. En calquera caso, pode estar seguro de que tomamos todas as medidas razoables para obter os compromisos dos nosos proveedores de tratar os seus datos persoais co mesmo nivel de protección co que os tratamos nós. 
  Neste sentido, os proveedores cos que podemos compartir os seus datos de carácter persoal son os que nos prestan servizos de aloxamento de sitios web, servizos de correo electrónico, marketing dixital, patrocinio de sorteos, concursos e outras promocións, así como a realización de enquisas de satisfacción de clientes.
 2. Outros destinatarios 
  Non se contempla compartir información persoal con outras compañías.
 3. Cumprimento legal e Seguridade 
  Pode ser necesario, por requerimento legal, procedemento xudicial, litixio e/ou requerimento de autoridades e organismos públicos dentro ou fora do seu país de residencia, que comuniquemos os seus datos persoais ás correspondentes administracións ou órganos públicos. Tamén podemos comunicar os seus datos de carácter persoal se nos vemos obrigados a facelo por motivos de orde pública, aplicación da Lei e outros asuntos de relevancia pública, na medida en que a divulgación sexa necesaria e apropiada e así nolo requiran as autoridades competentes. Onde legalmente estea permitido, e na medida en que sexa posible, informarémoslle antes de dita comunicación. 
  Si determinamos de boa fe que a comunicación é razoablemente necesaria para protexer os nosos dereitos, facer cumprir os nosos termos e condicións, investigar a fraude ou protexer as nosas operacións ou usuarios, tamén podemos comunicar os seus datos de carácter persoal ás autoridades de control oportunas.

Transferencias fóra da UE

A comunicación dos seus datos de carácter persoal pode, nalgúns casos, implicar a transferencia internacional dos mesmos fora da Unión Europea (UE). Con todo, e dada a especial atención ao tratamento dos seus datos personais que temos, cando se realiza dita transferencia fóra da UE, implementamos medidas para garantir que os datos personais transferidos benefíciense dun nivel adecuado de protección e adoptamos as garantías adecuadas. Pode obter máis información sobre as garantías establecidas poñéndote en contacto connosco a través da dirección de correo electrónico info@galiciacalidade.gal.

¿Cales son os seus dereitos?

 • Dereito de acceso para conocer que datos están a ser tratados, con que finalidades, a orixe destes e se os comunicamos a terceiros.
 • Dereito de modificación dos datos cando os mesmos estean incompletos ou sexan inexactos.
 • Dereito de supresión dos datos se desapareceu o fin para o que foron facilitados, o tratamento non é lícito, ou revoga o seu consentimento e demais supostos previstos na lei.
 • Dereito de oposición para evitar que tratemos datos con determinadas finalidades, ou solicitar que deixemos de facelo, ainda que só é posible nos casos que establece a lei.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento mentres se comproba a impugnación da exactitude dos mesmos, ou entende que o tratamento é ilícito e oponse á supresión dos datos, ou GALICIA CALIDADE xa non necesita os datos, pero son necesarios por parte do interesado para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións, ou se opuxo ao tratamento dos mesmos para a satisfacción dun interese lexítimo mentres se verifica a existencia do citado interese e a súa prevalencia sobre os do interesado.
 • Dereito á portabilidade para recibir os datos nun formato electrónico estruturado e de uso habitual e poder transmitilos a outro responsable.
 • Dereito a non ser obxeto de decisións individuais automatizadas co fin de que non tomemos unha decisión sobre vostede baseada únicamente no tratamento dos seus datos que produza efetos xurídicos na túa esfera persoal ou afecte de forma similar.

Para exercer calquera dos dereitos indicados, así como para revogar o consentimento, no caso de que fose prestado, ou realizar calquera solicitude ou reclamación relacionada coa forma en que GALICIA CALIDADE trata os seus datos personais, diríxase a info@galiciacalidade.gal.

Asimesmo, lembrámoslle que, cando o considere oportuno, poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos ao obxecto de presentar unha reclamación en relación ao tratamento que realizamos do datos de carácter persoal.

instagram facebook twitter youtube